ALGEMENE VOORWAARDEN WANNABEFRIENDS BV

Artikel 1 Definities

1. Wannabefriends BV, gevestigd te Oudenbosch, KvK-nummer 75742349, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Wannabefriends.

2. De persoon die een lidmaatschap heeft afgesloten wordt in deze voorwaarden aangeduid als member.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Wannabefriends tegen betaling van honorarium en kosten jegens member content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens Wannabefriends waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Wannabefriends heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan member.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5. Indien Wannabefriends afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

Artikel 3 Aanbod

1. Wannabefriends kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de member redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Indien het aanbod wordt aanvaard en een betaald lidmaatschap wordt aangegaan, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de member.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Met het aangaan van een lidmaatschap ontstaat de verplichting tot betaling van de volledige inschrijfkosten, die na opzegging niet voor restitutie in aanmerking komt.

3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Wannabefriends heeft het recht de vergoedingen aan te passen.

4. Indien de member de inschrijfkosten niet voldoet, zal geen toegang tot het lidmaatschap worden verschaft.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap aan te gaan wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.

2. Wegens de strekking van de diensten van Wannabefriends is het enkel voor vrouwen mogelijk zich in te schrijven. Wannabefriends is gerechtigd het profiel van een man te verwijderen.

3. Wannabefriends voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat member met haar lidmaatschap beoogde en kan geen garantie of succes geven op een vriendschap.

4. De mogelijkheid tot het in contact treden met andere members kan aan voorwaarden zijn verbonden. Wannabefriends informeert members voor het aangaan van een lidmaatschap over de voorwaarden waaronder members met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep berichten wel of niet zullen ontvangen.

5. Doordat de diensten van Wannabefriends online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

6. Een lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

7. Wannabefriends behoudt te allen tijde het recht om een member te weigeren. Zij heeft tevens het recht de member op inactief te zetten tot een profiel aan alle voorwaarden voldoet.

8. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een (betaald) lidmaatschap kunnen van tijd tot tijd wisselen. Wannabefriends is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Artikel 6 Informatieverstrekking

1. Member stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Wannabefriends.

2. Member staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens. Wannabefriends staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door members. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via het platform beschikbaar stellen. Wannabefriends zal zich wel zoveel mogelijk inspannen om profielen van members die onwaarheden bevatten of misleidend zijn te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

3. Member vrijwaart Wannabefriends voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7 Aansprakelijkheid schade

1. Wannabefriends is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Member blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruikmaken van de diensten van Wannabefriends.

3. In het geval dat Wannabefriends een schadevergoeding verschuldigd is aan member voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Wannabefriends in rekening is gebracht.

4. Member vrijwaart Wannabefriends tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Wannabefriends alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.

2. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Wannabefriends is in een dusdanig geval gerechtigd member te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd het lidmaatschap te beëindigen.

3. Indien het aanbieden van het lidmaatschap wordt beëindigd, zal dit uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de einddatum worden gecommuniceerd aan de members.

Artikel 9 Communicatie en gedrag

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Member wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Tijdens een lidmaatschap kunnen members onderling communiceren. De member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Wannabefriends. Hieronder valt mede het doen van racistische uitlatingen, schelden, online pesten, bedreigen, het versturen van aanstootgevende berichten of het versturen van haatberichten.

3. Het is tevens niet toegestaan reclame te maken voor eigen websites, blogs of social media accounts of zich op andere wijze commercieel uit te laten.

4. Het is verboden om directe of indirecte verzoeken tot contactgegevens in communicatie naar andere members of in het profiel te vermelden.

5. Enkel profielen met echte profielfoto’s worden toegelaten. Het is niet toegestaan om foto’s van seksuele aard te gebruiken of plaatsen.

6. Het staat Wannabefriends te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

7. Members zijn gehouden zich juist te gedragen tijdens en na een ontmoeting met een andere member. Wannabefriends is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van members tijdens een persoonlijke ontmoeting.

8. Wannabefriends behoudt zich het recht voor members die door hun gedrag de diensten van Wannabefriends belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting geeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde inschrijfkosten.

Artikel 10 Wijziging en annulering

1. Voor een betaald lidmaatschap worden eenmalig inschrijfkosten in rekening gebracht die niet voor restitutie in aanmerking komt. Na het voldoen van de inschrijfkosten krijgt member onbeperkt toegang tot alle functies.

2. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Wannabefriends de mogelijkheid een lidmaatschap, of onderdeel van het lidmaatschap te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Wannabefriends maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan member.

3. Wannabefriends behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van het lidmaatschap te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde tijdig aan member worden gecommuniceerd.

Artikel 11 Klachten

1. Member is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Wannabefriends.

2. Wannabefriends streeft ernaar binnen 5 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Wannabefriends is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wannabefriends en betrokken derden 12 maanden.