Vriendschap is...

Elkaar een compliment geven

Zoek vriendinnen

Leeftijd

TOT

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Vriendinnenwebsite Wannabefriends.nl is gehuisvest te Oudenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 75742349. Je kunt je gratis inschrijven, maar een abonnement gaat wel tegen betaling.

1.2 Onze leden kunnen zowel betalende als niet betalende leden zijn.

 

Artikel 2. Toegang en registratie

2.0 Uitsluitend vrouwen mogen zich geheel gratis inschrijven, maar om gebruik te maken van alle op de site aanwezige opties dient men een betaald abonnement af te sluiten, welke in actieperioden gratis of voordeliger kan zijn. Wannabefriends b.v. is niet verplicht deze acties voortijdig aan te kondigen en is niet verplicht om reeds eerder betaalde abonnementen door deze acties terug te restitueren.

2.1 Om u in te schrijven bij Wannabefriends.nl moet u tenminste 18 jaar, een vrouw zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier invullen.

2.2 Het lidmaatschap van Wannabefriends is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, Ontvangt elk lid over een logincode en een wachtwoord. Deze zijn strikt priv en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Wannabefriends.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.

2.4 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt Wannabefriends zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beindigen.

2.5 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart Wannabefriends.nl tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Wannabefriends.nl slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Wannabefriends.nl bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Wannabefriends.nl onmiddellijk te worden genformeerd.

2.6 Wannabefriends.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

2.7 Wannabefriends.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

 

Artikel 3. Het gebruik

3.1 U zult Wannabefriends.nl niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Wannabefriends.nl; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.2 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Wannabefriends.nl beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailingen aan personen over wiens gegevens u via Wannabefriends.nl beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

3.3 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. Wannabefriends.nl controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan deze algemene voorwaarden.

Wannabefriends.nl is ten allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

3.4 U gaat ermee akkoord dat u zich niet meerdere keren op Wannabefriends.nl in zult schrijven met verschillende profielen.

 

Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1 Wanneer u niet akkoord wenst te gaan met een door Wannabefriends.nl kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van onze dienstverlening, bent u gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.

4.2 Alle facturen zullen door u worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

4.3 Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zult u, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien u na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval u naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

4.4 Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn lidmaatschapsgelden niet terug vorderbaar: wanneer u uw lidmaatschap opzegt binnen de overeenkomstige termijn, wanneer u een partner hebt gevonden, waardoor verdere continuering van Wannabefriends.nl niet meer gewenst is; wanneer Wannabefriends.nl niet, of niet volledig, beschikbaar is. Wanneer uw lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in deze gebruiksvoorwaarden door Wannabefriends.nl moet worden beindigd.

 

Artikel 5. Privacy en bescherming

5.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Wannabefriends.nl. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.

5.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie danwel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.

5.3  U verklaart geen foto's van seksuele aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf op Wannabefriends.nl te publiceren. Wannabefriends.nl behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

5.4 Wannabefriends.nl controleert alle profielen, en zal profielen zo nodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.

5.5 U verklaart correcte en accurate informatie over uzelf te verschaffen.

5.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Wannabefriends.nl zich het recht voor uw inschrijving te beindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

5.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.

5.8 Het is strikt verboden om zich aan te melden als stel, hieronder verstaan we twee (huwelijks)partners.

5.9 U verklaart dat uw inschrijving bij Wannabefriends.nl strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving, gebrukersnaam of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

5.10 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van Wannabefriends.nl zult voordoen.

5.11 U verklaart Wannabefriends.nl op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commercile doelen/doeleinden dan ook.

5.12 U verklaart het gebruik van Wannabefriends.nl en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te benvloeden of te storen.

5.13 E-mailberichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door Wannabefriends.nl als priv-gegevens behandeld. Wannabefriends.nl behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

5.14 De invoer van persoonlijke informatie zijn altijd  vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt in het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Wannabefriends.nl opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende vriendin. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contact gegevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.

5.15 Het emailcontact dat u via Wannabefriends.nl kunt hebben gaat in alle gevallen via het anonieme mailsysteem van Wannabefriends.nl. Wannabefriends.nl raad u aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.

5.16 Wannabefriends.nl heeft alle mogelijkheden ingebouwd om de site zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Wannabefriends.nl heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

5.17 Bij Wannabefriends.nl worden geen adres gegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.

5.18 Wannabefriends.nl logt uit veiligheidsoverwegingen het IP-adres van uw computeraansluiting. Wannabefriends.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het IP-adres gegevens over u en uw aansluiting te kunnen achterhalen.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wannabefriends.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

6.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van Wannabefriends.nl zijn het intellectuele eigendom van Wannabefriends.nl en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wannabefriends.nl.

6.3 De gebruiksrechten die door Wannabefriends.nl aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor priv- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij Wannabefriends.nl. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van Wannabefriends.nl is strikt verboden.

6.4 Het is leden in het bijzonder niet toegestaan om de diensten, webpagina's van Wannabefriends.nl en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de Wannabefriends.nl zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.5 Wannabefriends.nl heeft het recht het intellectuele eigendomsrecht dat is verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van Wannabefriends.nl. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van Wannabefriends.nl of een deel daarvan en/of in mailingen en nieuwsbrieven van Wannabefriends.nl. Wannabefriends.nl is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van Wannabefriends.nl en/of technische vereisten.

 

Artikel 7. Beindiging

7.1Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website en via de post.

7.2 Wannabefriends.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beindigen en/of de toegang tot Wannabefriends.nl geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens Wannabefriends.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die Wannabefriends.nl via andere leden Wannabefriends.nl bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat Wannabefriends.nl uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot Wannabefriends.nl zullen onthouden.

7.3 Wannabefriends.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via Wannabefriends.nl zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van Wannabefriends.nl, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Wannabefriends.nl kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Wannabefriends.nl onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door Wannabefriends.nl op de site is gezet of informatie die door Wannabefriends.nl aan u is overgedragen.

8.2 Wannabefriends.nl is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Wannabefriends.nl. Wannabefriends.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

8.3 Het gebruik van Wannabefriends.nl is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van Wannabefriends.nl tegenvallen kan Wannabefriends.nl daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8.4 Wannabefriends.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Wannabefriends.nl kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie resulteert.

8.5 Wannabefriends.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.

8.6 Wannabefriends.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

8.7 Wannabefriends.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. Wannabefriends.nl tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van Wannabefriends.nl tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

8.8 Wannabefriends.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.

8.9Wannabefriends.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Wannabefriends.nl raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Wannabefriends.nl biedt.

8.10 Wannabefriends.nl kan niet garanderen dat Wannabefriends.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Wannabefriends.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Wannabefriends.nl jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Wannabefriends.nl. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Wannabefriends.nl voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.

8.11Wannabefriends.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Wannabefriends.nl .

8.12 Wannabefriends.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Wannabefriends.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

8.13 U vrijwaart Wannabefriends.nl voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens Wannabefriends.nl al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

8.14 Wannabefriends.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Wannabefriends.nl niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Wannabefriends.nl personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Wannabefriends.nl levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Wannabefriends.nl op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

8.15 Wanneer Wannabefriends.nl wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Wannabefriends.nl als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

8.16 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Wannabefriends.nl jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.

8.17 Wannabefriends.nl kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Wannabefriends.nl spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

8.18 Wannabefriends.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus genfecteerde informatie.

8.19 Wannabefriends.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 Indien Wannabefriends.nl wordt verkocht, overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en de daarbij behorende verplichtingen die tussen u en Wannabefriends.nl bestaan over op de nieuwe rechtspersoon.

9.2 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

9.3 Op betrekkingen tussen u en Wannabefriends.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Wannabefriends.nl worden aanhangig gemaakt bij de daartoe bevoegde rechter te Almelo; dan wel, ter keuze van Wannabefriends.nl, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

 

Opgemaakt d.d. 22 mei 2018

 


Copyright © 2020 www.wannabefriends.nl. Gerealiseerd door iBrandz Media